GABA測定キットの論文が日本農芸化学会英文誌に掲載されました。

Biosci. Biotechnol. Biochem., 84, 118-125 (2020)